dnes je 23.9.2023

Expert na kataster nehnuteľností
Katastrálne právo
Produkt manažér

2023.02 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu – Expert na kataster nehnuteľností – sa dočítate o význame zápisu nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Vedeli ste, že aj nájomnú zmluvu je možné zapísať do katastra nehnuteľností? JUDr. Lucia Filagová z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR upozorňuje i na to, že: ”zápis nájomnej zmluvy prispieva k zvýšeniu materiálnej publicity katastra nehnuteľností, pretože nájomné právo zapísané v operáte katastra nehnuteľností je dôkazom o tom, že nehnuteľnosť, zapísaná v operáte katastra nehnuteľností je predmetom detencie.” V článku sa dozviete komplexné informácie z hľadiska obsahových náležitostí nájomnej zmluvy predloženej na zápis do katastra nehnuteľností, nájomnej zmluvy opatrenej podpisom formou faksimile, prolongácie nájomných zmlúv a ich zápis do katastra nehnuteľností a výmazu nájomnej zmluvy z operátu katastra nehnuteľností.

Ako pristupovať k odstúpeniu od vkladovej zmluvy v katastrálnej praxi? Ako uvádza JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., sudca Správneho súdu v Bratislave: „Odstúpenie od vkladovej zmluvy, ako to už bolo uvedené, predstavuje jednostranný právny úkon, a ako také, môže byť platné, v ktorom prípade má právne účinky, alebo neplatné, v ktorom prípade nemá žiadne právne účinky. Inými slovami, odstúpenie od vkladovej zmluvy vyvoláva právne účinky len pokiaľ spĺňa atribúty platného právneho úkonu, t. j. len objektívne platné odstúpenie od vkladovej zmluvy vyvoláva právne účinky.”

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická pripravila článok na tému – Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností so súhlasom a bez súhlasu vlastníka. Autorka sa venuje problematike zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností, a to tak jeho premietnutiu do katastrálnej mapy, ako aj jeho zápisu do súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, najmä do listu vlastníctva. Dôraz pritom kladie na objasnenie otázky, kedy je potrebné k zápisu geometrického plánu doložiť súhlas vlastníka pozemku dotknutého týmto plánom a kedy je možné zápis vykonať aj bez preukázania takéhoto súhlasu. Poukazuje pritom tak na právnu úpravu, ako aj na príslušnú súdnu judikatúru.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia príkladov z praxe:

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Nové v online časopise:


Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností

Odstúpenie od vkladovej zmluvy v katastrálnej praxi

Nahradenie rodného čísla iným identifikátorom cudzinca v zmluve

Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností so súhlasom a bez súhlasu vlastníka

Čo získate s online časopisom?

  • 365 - dňový informačný servis právnych predpisov za výhodnú cenu,
  • autori priamo z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti katastrálneho práva,
  • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Garantka časopisu

JUDr. Lucia Filagová
JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.

Autorský kolektív

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2007. Od septembra 2007 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu na tému Zápisy vlastníckych a iných práv do katastra a bol mu udelený titul philosophiae doctor (PhD.). V tom istom roku mu bola udelená cena Karola Planka za odborné články publikované v časopise Justičná revue v roku 2014. Je aktívny v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie, ako aj pre Slovenskú advokátsku komoru. Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa príspevky do odborných časopisov ako Justičná revue, Súkromné právo či Právny obzor. Je autorom komentára k zákonu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a spoluautorom komentára k zákonu o pozemkových spoločenstvách. Bol členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Špecializuje sa najmä na oblasť vecných práv k nehnuteľnostiam, katastra nehnuteľností a opravných prostriedkov v civilnom procese.

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická
JUDr. Mgr. Zuzana Lenická

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2003 a zároveň absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2001. Disponuje tiež stredoškolským vzdelaním v odbore geodézia a kartografia. V minulosti dlhšiu dobu pôsobila ako riaditeľka správy katastra, resp. vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Od apríla 2016 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, v súčasnosti ako vedúca oddelenia legislatívy a práva. Je aktívna v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie a je spoluautorkou monografie o oprave chyby v katastrálnom operáte. Zastupuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo viacerých odborných pracovných skupinách pôsobiacich na úrovni ministerstiev a iných ústredných štátnych orgánov a je tiež členkou pracovnej skupiny ELRA (European Land Registry Association). Zaujíma sa o problematiku katastra nehnuteľností a tiež o problematiku fungovania dobrej verejnej správy.

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2023
1 EUR1,06 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,59 PLN (-0,03)
1 EUR24,36 CZK (-0,07)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV