dnes je 2.4.2023

Expert na kataster nehnuteľností
Katastrálne právo
Produkt manažér

2022.03 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Expert na kataster nehnuteľností sa dočítate o náležitostiach verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností záznamom. Ako uvádza autorka článku JUDr. Mgr. Zuzana Lenická: „ Podľa katastrálneho zákona sa do katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster”) záznamom zapisujú práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, t. j. vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo, ak má mať účinky vecného práva, ako aj práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov a o nájomných právach k pozemkom, ak tieto trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.”

Ako riešiť opravu chýb v katastri nehnuteľností? Odborné informácie k tejto téme nájdete v článku od JUDr. Róberta Jakubáča, PhD.: Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom zázname.

Odborníci z oblasti katastrálneho práva upozorňujú i na: ROZSUDOK NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU SR SP. ZN. 2SŽRK/5/2020 (VYPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTI DOHODOU) ZO DŇA 24. 02. 2022. Aké informácie si do praxe z rozhodnutia súdu zapamätať? Viac už v tomto čísle časopisu.

Pripravili sme pre vás i praktické riešenia situácií z praxe:

  • Odstúpenie od zmluvy v priebehu konania o návrhu na vklad.

  • Aký je vzťah právnej úpravy zákazu drobenia pozemkov podľa zákona č. 180/1995 Z. z. a podľa zákona č. 97/2013 Z. z.? Je potrebné rešpektovať zákaz drobenia pozemkov aj pri zápise geometrického plánu v nadväznosti na nájomnú zmluvu?

  • Vklad Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a Kúpnej zmluvy z pohľadu zaplatenia správneho poplatku.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Čo nájdete v online časopise?

Články
Náležitosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností záznamom

Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom zázname

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR SP. ZN. 2SŽRK/5/2020 (Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti dohodou) zo dňa 24.02.2022

Register obnovenej evidencie pozemkov alebo pozemkové úpravy? Na čo slúžia tieto inštitúty?

Príklady z praxe
Odstúpenie od zmluvy v priebehu konania o návrhu na vklad

Aký je vzťah právnej úpravy zákazu drobenia pozemkov podľa zákona č. 180/1995 Z. z. a podľa zákona č. 97/2013 Z. z.? Je potrebné rešpektovať zákaz drobenia pozemkov aj pri zápise geometrického plánu v nadväznosti na nájomnú zmluvu?

Vklad Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti a Kúpnej zmluvy z pohľadu zaplatenia správneho poplatku

Čo získate s online časopisom?

  • 365 - dňový informačný servis právnych predpisov za výhodnú cenu,
  • autori priamo z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti katastrálneho práva,
  • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Garantka časopisu

JUDr. Lucia Filagová
JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.

Autorský kolektív

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2007. Od septembra 2007 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu na tému Zápisy vlastníckych a iných práv do katastra a bol mu udelený titul philosophiae doctor (PhD.). V tom istom roku mu bola udelená cena Karola Planka za odborné články publikované v časopise Justičná revue v roku 2014. Je aktívny v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie, ako aj pre Slovenskú advokátsku komoru. Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa príspevky do odborných časopisov ako Justičná revue, Súkromné právo či Právny obzor. Je autorom komentára k zákonu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a spoluautorom komentára k zákonu o pozemkových spoločenstvách. Bol členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Špecializuje sa najmä na oblasť vecných práv k nehnuteľnostiam, katastra nehnuteľností a opravných prostriedkov v civilnom procese.

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická
JUDr. Mgr. Zuzana Lenická

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2003 a zároveň absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2001. Disponuje tiež stredoškolským vzdelaním v odbore geodézia a kartografia. V minulosti dlhšiu dobu pôsobila ako riaditeľka správy katastra, resp. vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Od apríla 2016 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, v súčasnosti ako vedúca oddelenia legislatívy a práva. Je aktívna v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie a je spoluautorkou monografie o oprave chyby v katastrálnom operáte. Zastupuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo viacerých odborných pracovných skupinách pôsobiacich na úrovni ministerstiev a iných ústredných štátnych orgánov a je tiež členkou pracovnej skupiny ELRA (European Land Registry Association). Zaujíma sa o problematiku katastra nehnuteľností a tiež o problematiku fungovania dobrej verejnej správy.

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.4.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV