dnes je 15.7.2024

Expert na kataster nehnuteľností
Katastrálne právo
Produkt manažér

2024.01 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Expert na kataster nehnuteľností – sa dočítate o zmenách v poplatkoch v súvislosti s katastrálnym konaním. V súčasne platnom zákone o správnych poplatkoch správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní a správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky. Zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákonom č. 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2024.

V tomto čísle časopisu sa dočítate i o zmene v §46 Zápis práv k nehnuteľnostiam. Autorkou článku je Mgr. Viera Jakušová, PhD.. Ako uvádza autorka: „Cieľom príspevku je rozbor týchto osobitných ustanovení, pričom autorka poukazuje aj na novelu zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) účinnú od 1. 4. 2024.”

Zaujímavou témou v tomto čísle časopisu je i téma pozemkových spoločenstiev. Autorka JUDr. Lucia Filagová upozoňuje: „Pozemkové spoločenstvo je síce pomerne starý inštitút, ako však bolo poukázané aj v tomto príspevku, stále ide o niečo neprebádané, čo v praxi vyvoláva množstvo otázok. V reálnom živote je toho ale ešte omnoho viac, čomu sa tento príspevok nevenoval, a to je napr. predkupné právo podielových spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti alebo drobenie poľnohospodárskych a lesných pozemkov v súvislosti s prevodom spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti.”

Viete čo je Európske osvedčenie o dedičstve a ako prebieha  jeho zápis v katastri nehnuteľností? JUDr. Dominika Bošková v článku uvádza: „Európske osvedčenie o dedičstve so sebou prinieslo značné zjednodušenie v oblasti zápisu vlastníckeho práva dediča do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike v prípade, že majetok po poručiteľovi v dedičskom konaní prejednal súd1 iného členského štátu. V rámci praktickej aplikácie však vzniklo viacero problémov, na ktoré poukazuje aj tento článok.”

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová

Odborná redaktorka

Nové v online časopise:

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 8Sžrk/4/2021 ohľadom povinnosti správneho orgánu v rámci odvolacieho konania prihliadnuť na listiny, odstraňujúce vady prvostupňového konania

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Garáž a garážové stojisko a ich evidovanie v katastri nehnuteľností (2/2)

Staré zákonné vecné bremená a ich evidovanie v katastri nehnuteľností

Čo získate s online časopisom?

  • 365 - dňový informačný servis právnych predpisov za výhodnú cenu,
  • autori priamo z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti katastrálneho práva,
  • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Garantka časopisu

JUDr. Lucia Filagová
JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.

Autorský kolektív

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2007. Od septembra 2007 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu na tému Zápisy vlastníckych a iných práv do katastra a bol mu udelený titul philosophiae doctor (PhD.). V tom istom roku mu bola udelená cena Karola Planka za odborné články publikované v časopise Justičná revue v roku 2014. Je aktívny v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie, ako aj pre Slovenskú advokátsku komoru. Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa príspevky do odborných časopisov ako Justičná revue, Súkromné právo či Právny obzor. Je autorom komentára k zákonu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a spoluautorom komentára k zákonu o pozemkových spoločenstvách. Bol členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Špecializuje sa najmä na oblasť vecných práv k nehnuteľnostiam, katastra nehnuteľností a opravných prostriedkov v civilnom procese.

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická
JUDr. Mgr. Zuzana Lenická

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2003 a zároveň absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2001. Disponuje tiež stredoškolským vzdelaním v odbore geodézia a kartografia. V minulosti dlhšiu dobu pôsobila ako riaditeľka správy katastra, resp. vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Od apríla 2016 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, v súčasnosti ako vedúca oddelenia legislatívy a práva. Je aktívna v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie a je spoluautorkou monografie o oprave chyby v katastrálnom operáte. Zastupuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo viacerých odborných pracovných skupinách pôsobiacich na úrovni ministerstiev a iných ústredných štátnych orgánov a je tiež členkou pracovnej skupiny ELRA (European Land Registry Association). Zaujíma sa o problematiku katastra nehnuteľností a tiež o problematiku fungovania dobrej verejnej správy.

JUDr. Dominika Bošková
JUDr. Dominika Bošková

JUDr. Dominika Bošková posobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Študovala právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde úspešne absolvovala rigoróznu skúšku. V práci sa venuje rôznym témam z oblasti katastra nehnuteľností a pozemkového práva so zameraním na pozemkové spoločenstvá a súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom.

Mgr. Viera Jakušová, PhD.
Mgr. Viera Jakušová, PhD.

Mgr. Viera Jakušová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2020 – 2024 pôsobila na stavebnom úrade ako odborný referent. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje najmä otázkam týkajúcim sa stavebného práva. Je aktívnou členkou viacerých grantov (APVV).

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.7.2024
1 EUR1,09 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (-0)
1 EUR4,25 PLN (+0,01)
1 EUR25,34 CZK (-0,01)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV