dnes je 1.12.2023

Expert na kataster nehnuteľností
Katastrálne právo
Produkt manažér

2023.03 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Expert na kataster nehnuteľností sa dočítate o výmaze záložného práva z katastra nehnuteľností. Ako uvádza autor článku JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. : „Výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností, i keď má spravidla len evidenčné účinky, si z hľadiska materiálnej publicity v rámci odborného diskurzu zasluhuje nemenšiu pozornosť ako iné aspekty spravovania katastra nehnuteľností.” O tejto pomerne komplikovanej problematike sa dočítate už v tomto čísle časopisu.

JUDr. Lucia Filagová spracovala tému - Späťvzatie návrhu na začatie katastrálneho konania v prípade konania o návrhu na vklad. Ako uvádza autorka článku: „Späťvzatie návrhu na začatie katastrálneho konania je nevyhnutné urobiť v písomnej forme alebo elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z.o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a je potrebné ho doručiť príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, na ktorom dotknuté konanie prebieha. V prípade, ak sa listina podáva v písomnej podobe, je nutné ju doručiť do podateľne príslušného správneho orgánu na úseku katastra nehnuteľností, a to buď poštou, alebo osobne.” Viac už v tomto čísle časopisu.

Odporúčame prečítať si i ďalšie spracovania zaujímavých tém:

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Nové v online časopise:

Výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností

Späťvzatie návrhu na začatie katastrálneho konania v prípade konania o návrhu na vklad

Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo a jeho evidencia v katastri nehnuteľností

Absencia rodného čísla na zmluve a v návrhu na začatie katastrálneho konania

Garáž a garážové stojisko a ich evidovanie v katastri nehnuteľností (1/2)

Čo získate s online časopisom?

  • 365 - dňový informačný servis právnych predpisov za výhodnú cenu,
  • autori priamo z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti katastrálneho práva,
  • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Garantka časopisu

JUDr. Lucia Filagová
JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.

Autorský kolektív

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2007. Od septembra 2007 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu na tému Zápisy vlastníckych a iných práv do katastra a bol mu udelený titul philosophiae doctor (PhD.). V tom istom roku mu bola udelená cena Karola Planka za odborné články publikované v časopise Justičná revue v roku 2014. Je aktívny v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie, ako aj pre Slovenskú advokátsku komoru. Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa príspevky do odborných časopisov ako Justičná revue, Súkromné právo či Právny obzor. Je autorom komentára k zákonu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a spoluautorom komentára k zákonu o pozemkových spoločenstvách. Bol členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Špecializuje sa najmä na oblasť vecných práv k nehnuteľnostiam, katastra nehnuteľností a opravných prostriedkov v civilnom procese.

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická
JUDr. Mgr. Zuzana Lenická

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2003 a zároveň absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2001. Disponuje tiež stredoškolským vzdelaním v odbore geodézia a kartografia. V minulosti dlhšiu dobu pôsobila ako riaditeľka správy katastra, resp. vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Od apríla 2016 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, v súčasnosti ako vedúca oddelenia legislatívy a práva. Je aktívna v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie a je spoluautorkou monografie o oprave chyby v katastrálnom operáte. Zastupuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo viacerých odborných pracovných skupinách pôsobiacich na úrovni ministerstiev a iných ústredných štátnych orgánov a je tiež členkou pracovnej skupiny ELRA (European Land Registry Association). Zaujíma sa o problematiku katastra nehnuteľností a tiež o problematiku fungovania dobrej verejnej správy.

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 30.11.2023
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,35 PLN (+0,02)
1 EUR24,29 CZK (+0,04)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV