dnes je 2.6.2023

Expert na kataster nehnuteľností
Katastrálne právo
Produkt manažér

2023.01 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Expert na kataster nehnuteľností sa dočítate o zmene údajov v katastri nehnuteľností. Ako uvádza autorka článku JUDr. Lucia Filagová z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR:” Podľa §43 ods. 2 vyhlášky žiadosť o vykonanie zmeny obsahuje predmet zmeny a listinu preukazujúce zmenu, pokiaľ je potrebná. Listina nie je potrebná, ak navrhovaná zmena údajov je preukázaná z predloženého preukazu totožnosti.” Viac sa dočítate v článku – Zmena údajov v katastri nehnuteľností v roku 2023.

Ako zapísať zákonné vecné bremená do katastra nehnuteľností? Už v tomto čísle časopisu sa dočítate o obsahu, typoch, vzniku a zápise zákonných vecných bremien do katastra nehnuteľností. Odborné informácie pre vás spracovala autorka JUDr. Mgr. Zuzana Lenická z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Prerušenie záznamového konania je významnou skutočnosťou v rámci katastrálneho práva. Ako už o tejto skutočnosti rozhodol Najvyšší správny súd Slovenskej republiky? Pohľad na súdne rozhodnutie prináša JUDr. Róbert Jakubáč, PhD..

Viete, za akých podmienok je možné zapísať nájomnú zmluvu do katastra nehnuteľností? V tomto čísle časopisu sa dozviete o tom, aké sú možnosti v prípade inštitútu nájomnej zmluvy z hľadiska splnenia podmienok na zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia:

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

Odborná redakorka

Nové v online časopise:


Zmena údajov v katastri nehnuteľností

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností (1/2)

Zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľností

Z katastrálnej súdnej praxe "Prerušenie záznamového konania"

Dokazovanie vo vkladovom konaní

Čo získate s online časopisom?

  • 365 - dňový informačný servis právnych predpisov za výhodnú cenu,
  • autori priamo z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti katastrálneho práva,
  • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Garantka časopisu

JUDr. Lucia Filagová
JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.

Autorský kolektív

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2007. Od septembra 2007 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V roku 2015 obhájil dizertačnú prácu na tému Zápisy vlastníckych a iných práv do katastra a bol mu udelený titul philosophiae doctor (PhD.). V tom istom roku mu bola udelená cena Karola Planka za odborné články publikované v časopise Justičná revue v roku 2014. Je aktívny v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie, ako aj pre Slovenskú advokátsku komoru. Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa príspevky do odborných časopisov ako Justičná revue, Súkromné právo či Právny obzor. Je autorom komentára k zákonu o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a spoluautorom komentára k zákonu o pozemkových spoločenstvách. Bol členom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Špecializuje sa najmä na oblasť vecných práv k nehnuteľnostiam, katastra nehnuteľností a opravných prostriedkov v civilnom procese.

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická
JUDr. Mgr. Zuzana Lenická

JUDr. Mgr. Zuzana Lenická je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2003 a zároveň absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú ukončila v roku 2001. Disponuje tiež stredoškolským vzdelaním v odbore geodézia a kartografia. V minulosti dlhšiu dobu pôsobila ako riaditeľka správy katastra, resp. vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Od apríla 2016 pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, v súčasnosti ako vedúca oddelenia legislatívy a práva. Je aktívna v prednáškovej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie a je spoluautorkou monografie o oprave chyby v katastrálnom operáte. Zastupuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo viacerých odborných pracovných skupinách pôsobiacich na úrovni ministerstiev a iných ústredných štátnych orgánov a je tiež členkou pracovnej skupiny ELRA (European Land Registry Association). Zaujíma sa o problematiku katastra nehnuteľností a tiež o problematiku fungovania dobrej verejnej správy.

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 1.6.2023
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,54 PLN (+0,01)
1 EUR23,69 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV